Skip to content

Näin luot vastuullisuusohjelman brändillesi - lue käytännön esimerkki

Yritysten vastuullisuus ja kestävä kehitys ovat todella ajankohtaisia aiheita tällä hetkellä, ja meidän vastuullamme johtajina toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta on toimia ja kantaa vastuumme ja näin pienentää hiilijalanjälkeämme tulevaisuuden sukupolville.

Tässä blogissa vieraana on Tarja Törmänen, joka on asiakkaamme Wulffin markkinointi- ja viestintäjohtaja. Wulffilla kestävä kehitys on yksi yrityksen strategian kulmakivistä. Tarja jakaa Wulffin vastuullisuusstrategian ja miten se on osa kulttuuria ja yrityksen päivittäisiä toimintoja.

Käymme myös läpi helpot askeleet, joilla voit aloittaa oman vastuullisuusohjelman yrityksessä nopeasti ja helposti.

yritysvastuullisuus

(Unsplash)

Hieman taustaa

Kestävä kehitys on aina ollut yksi Liinin peruspilareista ja olemme vuosien varrella toteuttaneet hyviä ja toimivia strategioita. Tänä vuonna tavoitteemme brändiuudistuksemme myötä on luoda yrityksellemme vaiheittainen kestävän kehityksen vastuullisuusohjelma.

Vastuullisuusohjelma luodaan tämän vuoden aikana tarkoin valituin, pienin askelin ja toimenpitein, jotka tulemme jalkauttamaan osaksi päivittäistä toimintaa ja kulttuuriamme.

Vastuullisuusohjelmaan liittyy useita osa-alueita, joista olemme valinneet seuraavat:

csrd

(Unsplash)

Kestävän kehityksen raportointidirektiivin (CSRD) integrointi Suomen lainsäädäntöön

Suomen lainsäädännössä on tarkoitus ottaa käyttöön yritysten kestävän kehityksen raportoinnista annettu direktiivi (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD), jonka Euroopan unioni on jo hyväksynyt. CSRD tulee voimaan vuoden 2024 alussa ja raportointivelvoitteet alkavat vuonna 2025.

Lue lisää täältä ->

Uusi lakimuutos auttaa sijoittajia, kuluttajia, päättäjiä ja muita sidosryhmiä arvioimaan yritysten ei-taloudellista suorituskykyä sekä kannustaa yrityksiä rakentamaan vastuullisempia liiketoimintamalleja. Keskeistä on, että direktiivi varmistaa, että kestävän liiketoiminnan raportointi tulee olennaiseksi osaksi yhä useamman yrityksen päivittäistä toimintaa.

Tämä merkitsee yrityksille ratkaisevaa muutosta, kun kestävän kehityksen raportoinnista tulee olennainen osa yritysten jokapäiväistä johtamista ja raportointimenettelyjä. Siitä tulee paitsi vakiokäytäntö—myös pakollinen lakisääteinen vaatimus ETA-alueella toimiville yrityksille.

Tämä muutos on ratkaisevan tärkeä, sillä se edistää avoimuutta, vastuullisuutta ja yhteistä sitoutumista ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen, mikä edistää kestävämpää liiketoimintaa kaikille osapuolille.

nick-fewings-4dI5OP2Ee64-unsplash

(Unsplash)

Mikä on vastuullisuusohjelma?

Vastuullisuusohjelma on yrtyksen johtamisen työkalu ja vastuullisuudesta ja toimenpiteistä viestimisen apuväline sisäisesti ja ulkoisesti. Hyvin laadittu vastuullisuusohjelma on suunnitelma, jossa on konreettiset tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit. Ohjelman avulla yritys pyrkii edistämään kestävää kehitystä ja vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan ja toimialallaan.

Organisaatioille vastuullisuusohjelman aloittamista voidaan verrata esim. henkilökohtaiseen treeniohjemaan, jonka tavoitteena on vastuullisempi elämäntapa. Ohjelmassa on kyse ympäristötietoisuuden, yhteisön osallistumisen ja eettisen päätöksenteon sisällyttämisestä päivittäiseen arkeen.

Yritysten vastuullisuusohjelmat ovat sitoutumista pitkän aikavälin mm. taloudelliseen hyvinvointiin, sosiaaliseen tasapainoon ja aitoon ekologisuuteen.

Integroimalla vastuulliset toimintatavat kokonaisvaltaisesti, yritykset voivat vaikuttaa määrätietoisesti ja vastuullisesti operaatioihinsa, joka heijastaa merkityksellisempään liiketoimintaan.

Katsotaan seuraavaksi muutamia keskeisiä käsitteitä, jotka liittyvät vastuullisuuteen.

Mikä on ESG?

ESG on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance, eli ympäristö, yhteiskunta ja hallinto, jotka tarkoittavat kokonaisuudessaan yrityksen vastuullisuusraportointia. Aiheet edustavat kriteeristöä, jota käytetään arvioitaessa yrityksen suorituskykyä kestävyyden ja eettisten käytäntöjen keskeisillä alueilla. Eli toisin sanoen miten kunnioitamme planeettaamme, ihmisiä sekä johdamme yrityksiä.

Sijoittajat ja sidosryhmät tarkastelevat ESG-tekijöitä arvioidakseen yrityksen pitkän aikavälin vaikutuksia ja vastuullisia hallintokäytäntöjä.

Katso lyhyt video ESG:stä alta ->

Entäs sitten GRI?

GRI-standardi tarkoittaa yrityksen vastuullisuusraportointia, joka on Global Reporting Initiativen-järjestön kehittämä viitekehys. Tavoitteena on luoda yleisesti hyväksytty toimintamalli yhteiskuntavastuun raportointiin.  

Asetetut standardit ovat hyödyllisiä ohjeita siitä, miten mitata ja ymmärtää yrityksen tekemien toimien yksityiskohtia tarkalla tasolla.

Nämä asetetut standardit eivät ole tarkoitettu vain suurille yrityksille, vaan myös pienemmät yritykset, kuten meidän yrityksemme, voivat käyttää näitä standardeja omassa liiketoiminnan raportoinnissa.

Katso lyhyt video GRI:stä alta ->

 

Mitä whistleblowing tarkoittaa?

Whistleblowing-direktiivi on Euroopan unionin laatima lainsäädännöllinen viitekehys, jonka tarkoituksena on tarjota suojaa ja oikeudellisia turvatoimia henkilöille, jotka ilmoittavat EU-lainsäädännön rikkomisesta organisaatiossaan. Whistleblowingia kutsutaan myös ilmoituskanavaksi.

Yritysten on perustettava ilmoituskanava, jos yrityksessä on vähintään 50 työntekijää. Pienemmissä yrityksissä on oltava ilmoituskanava, jos yritys toimii rahanpesulain soveltamisalalla.  

Direktiivillä edistetään avoimuuden ja vastuullisuuden kulttuuria asettamalla standardit sille, miten ilmiantajia olisi kohdeltava, ja varmistamalla heidän suojelunsa kostotoimilta.

Ilmiantajilla tarkoitetaan whistleblowing-direktiivissä työntekijää, joka jakaa tietonsa väärinkäytöksistä organisaatiolle.

Lue lisää Whistleblowing-direktiivistä Eduskunnan verkkosivuilta ->

photo-boards-D0xQQsZovws-unsplash

(Unsplash)

Miten aloittaa oma vastuullisuusohjelma?

Vastuullisuusohjelman aloittaminen ei pidä olla järjettömän suuri hanke, vaan siinä voi edetä pienin askelin. Ohjelma on merkittävä asia, jota ei kannata siirtää jättää väliin, koska se ei ole vain vastuullinen teko, vaan siitä voi piankin tulla pakollinen vaatimus yrityksille.

Paras paikka aloittaa on lisätä vastuullisuusohjelma omaan liiketoimintasuunnitelmaan ja osaksi yrityksen strategiaa, jotta se voi toteutua yrityksen kaikilla tasoilla ja toimenpiteissä tulevaisuudessa.

Seuraavilla helpoilla askeleilla pääset vauhtiin oman vastuullisuusohjelman kanssa:

✅ Vaihe 1 - Suorita kestävyysarviointi

Aloita arvioimalla yrityksesi nykyiset ympäristövaikutukset, sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset.

Tunnista alueet, joilla tarvitaan parannuksia kestävään kehitykseen, ottaen huomioon sellaiset tekijät kuin energiankäyttö, jätehuolto, sosiaalinen vastuu ja toimitusketjun käytännöt.

Voit arvioida nykyisiä jätehuoltokäytäntöjäsi, energiankulutustasi ja toimitusketjun eettisyyttä, jotta voit tunnistaa parannuskohteet ja asettaa vertailukohdan tulevaisuutta varten.  

🎯 Vaihe 2 - Määrittele tavoitteet

Tavoitteiden tulisi olla linjassa yrityksesi arvojen, alan standardien ja pitkän aikavälin vision kanssa.

Esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentäminen, energiatehokkuuden lisääminen tai yhteisöllisen sitoutumisen parantaminen ovat hyviä esimerkkejä tavoitteista.

Konkreettinen tavoite voi olla esimerkiksi hiilipäästöjen vähentäminen 20 prosentilla seuraavien kolmen vuoden aikana toimitusketjussa.

🗺️ Vaihe 3 - Laadi suunnitelma

Laadi edellisten vaiheiden perusteella suunnitelma, joka sisältää konkreettiset toimenpiteet, vastuuhenkilöt, aikataulut ja resurssien jako. Tämä varmistaa sen, että suunnitelma muuttuu konkreettisiksi toimenpiteiksi.

Kestävän kehityksen käytäntöjen sisällyttäminen kannattaa olla osa eri toimintojen osa-alueissa, aina hankinnoista ja tuotannosta työntekijäkäytäntöihin.

Suunitelman luomisen voi aloittaa esim. Excel-taulukolla, jossa on kuukausittaiset tavoitteet ja toimenpiteet. Tärkeää on jakaa dokumentti osallistuvien tiimin jäsenten kanssa ja tarkistella sen toteumaa kuukausitasolla.

🖥️ Vaihe 4 - Mittaa onnistumista

Kestävyystavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi määrittele keskeiset mittarit, joilla mitataan menestystä kestävän kehityksen saralla. Nämä mittarit kannattaa laittaa myös edellä mainittuun suunnitelmaan.

Jotta tekemistä tulee konkreettisempaa, on hyvä raportoida säännöllisesti yrityksesi kestävän kehityksen tuloksista sisäisesti ja ulkoisesti. Tämä tekee asiasta konkreettisemman sekä osoittaa avoimuutta ja vastuullisuutta kaikille sidosryhmille.

Esimerkkejä mittareista voivat olla esimerkiksi hiilijalanjälki, jätteiden vähentämisprosentti ja työntekijöiden sitoutuminen kestävyysaloitteisiin.

Seuraamalla näitä konkreettisia toimenpiteitä yritys voi luoda pohjan mielekkäälle ja tehokkaalle kestävän kehityksen ohjelmalle, jolla on myönteinen vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan sekä yrityksen yleiseen kestävyyteen ja maineeseen.

francesco-gallarotti-ruQHpukrN7c-unsplash

(Unsplash)

Case Wulff - miten vastuullisuus on osa Wulffin strategiaa?

Wulffille vastuullisuus merkitsee erityisesti myönteisiä ilmastotekoja, yhdenvertaisuuden, ihmisarvoisen työn ja talouskasvun lisäämistä maailmaan. Koemme voivamme yrityksenä ja yksilöinä vaikuttaa tehokkaimmin näihin teemoihin, ja että edellä mainittuihin asioihin vaikuttaminen on merkityksellistä planeetallemme sekä kaikelle elämälle maapallolla.

Vastuullisuustavoitteiden määrittelyssä meillä on ollut apuna 3rd Rock ja Leo Stranius. Uskon, että hänen asiantuntemuksensa ansiosta onnistuimme määrittämään tavoitteet ja löytämään tekemistä, joilla jätämme myönteisen jäljen maapallolle ja samalla tuemme Wulffin strategiaa.

Wulffilaiset kohtaavat vuosittain noin 200 000 asiakasta – meillä on hurja määrä tilaisuuksia vaikuttaa yritysten ja ihmisten valintoihin. Suosittelemme aina asiakkaillemme kestävän kehityksen ratkaisuja ja kerromme myös, kuinka esimerkiksi sopimusasiakkaidemme on mahdollista vähentää tuotteiden kuljetuksista syntyviä reaalipäästöjä toimituksia optimoimalla.

Kumppaniemme kanssa olemme käyneet läpi tuotteiden kuljetusketjuja valmistajalta meille ja asiakkaillemme, ja näitä reaalipäästöjä on onnistuttu vähentämään 2020-luvulla radikaalisti. Välttämättömät jäljelle jäävät päästöt kompensoimme sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

nuno-marques-0GbrjL3vZF4-unsplash

(Unsplash)

Oman toimintamme kehittämisessä ja kaikissa investoinneissa vastuullisuus kulkee mukana luontevasti ja vahvasti. Olemme sijoittaneet esimerkiksi aurinkovoimaloihin, joita löytyy jokaisesta omistamastamme kiinteistöstä, kaikista toimintamaistamme. Suomen lisäksi palvelemme asiakkaitamme ja työllistämme ihmisiä Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.Yhdenvertaisuus ja ihmisarvoinen työ on asia, jonka koemme Suomessa olevan muuhun maailmaan nähden hyvällä tolalla.

Voimme valinnoillamme vaikuttaa siihen, miten ihmiset voivat muualla – Wulffilla tehdään aktiivisesti esimerkiksi kumppaniauditointeja, jolla varmistetaan muun muassa hyvät työskentelyolosuhteet ja reilu korvaus työstä. Ja paljon on tehtävää Suomessakin!

Sanoilla voi muuttaa maailmaa ja valtarakenteita ja siksi esimerkiksi arvostavaa ja palvelevaa johtamista ja yhdenvertaisuutta rakennetaan Wulffilla strategisesti tärkeillä sanavalinnoilla ja terminologialla. Meillä esimerkiksi johtajat ovat työntekijöiden palveluksessa ja puhumme kollegoista, tiimiläistä ja esihenkilöistä.Viimeisimmät Kaupan liiton tutkimukset suomalaisten kuluttajien ostokäyttäytymisestä ja päätöksenteosta olivat meille wulffilaisille varsin mieluista luettavaa, sillä niissä vastuullisuuden merkitys on huimassa kasvussa. Kuluttajat arvostavat samoja asioita, joihin Wulffilla on vastuullisuudessa päätetty panostaa.

Tärkeä osa yrityksen vastuullisuutta suomalaisen kuluttajan mielestä on kotimaisuus ja kotimaisen työvoiman arvostaminen. Olemme juuriltamme suomalainen yritys ja olemme maksaneet yritysveroja Suomeen jo yli 130 vuoden ajan. Tuotevalinnoissa arvostetaan ympäristöystävällisyyttä ja esimerkiksi raaka-aineiden korkeaa kierrätysastetta. On hienoa, että tämä kehitys on nopeaa ja kuluttajat edellyttävät yrityksiltä yhä tiukemmin kestävän kehityksen periaatteiden mukaista toimintaa.

Vastuullisuustavoitteita Wulffilla on kaikkiaan yhdeksän ja niistä voit lukea lisää esimerkiksi vuosikertomuksestamme.

giphy

(Giphy)

🤔 Miten päästä vastuullisuusohjelman kanssa alkuun?

Jos tuntuu siltä, että haluat alkaa rakentamaan kestävyyttä osaksi yrityksesi ydintoimintoja, aloita arvioimalla nykytilanne ja laadi suunnitelma sen toteuttamiseksi.

Jos vastuullisuusohjelma kuulostaa liian monimutkaiselta, mutta haluat aloittaa, suosittelen, että lähdet liikkeelle teoista, jotka tuntuvat helpoilta. Näitä voivat olla paikallisyhteisön auttaminen tai lahjoittaminen arvostamallesi asialle.

Yksi konkreettinen Liinin kestävän kehityksen kulmakivistä on ollut yhteistyömme Luonnonperintösäätiön kanssa. Voit tutustua heidän toimintaansa ja verkkosivuihinsa täältä.

Kirjoittaja: 

Jaa artikkeli